Skip to main content

Algemene voorwaarden

(De voorwaarden zijn ook gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel)

De voorwaarden zijn van toepassing zijn op alle producten en diensten van Yolknet. Ze gelden zowel voor zakelijke klanten als voor consumenten. In sommige gevallen gelden voor consumenten andere voorwaarden dan voor zakelijke klanten. Als dit het geval is, wordt dat duidelijk aangegeven.

Download algemene voorwaarden (pdf 136 KB)

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Yolknet: de gebruiker van de Voorwaarden, met KvK-nummer 27281066;
Intellectuele Eigendom: octrooi-, auteurs-, tekening- en ontwerprechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, evenals technische en commerciële knowhow, methodes en concepten, al dan niet vatbaar voor octrooi;
Zakenrelatie: iedere natuurlijke persoon (niet zijnde een Consument) of rechtspersoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en die met Yolknet een Overeenkomst aangaat en/of in een rechtsverhouding van welke aard dan ook staat of komt te staan.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, en die met Yollknet een Overeenkomst aangaat en/of in een rechtsverhouding van welke aard dan ook staat of komt te staan;
Klant: iedere Consument en Zakenrelatie;
Offerte: elk aanbod van Yolknet;
Werk: door of namens Yolknet voor de Klant al dan niet in digitale vorm te realiseren of gerealiseerde werken of te verrichten diensten;
Overeenkomst: een overeenkomst (met bijlagen) die tussen Yolknet en de Klant wordt gesloten;
Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet-voorzien, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, waaronder begrepen, maar niet gelimiteerd tot: overheidsmaatregelen, brand, werkstaking, oorlog, oproer, onwerkbaar weer, personeelsgebrek, terroristische dreiging, pandemie, waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in levering van energie, storingen in netwerken, uitval van hardware of apparatuur en alle overige omstandigheden waardoor de uitvoering van het werk wordt verboden of belemmerd, zowel bij Yolknet als bij de door Yolknet ingeschakelde derden;
Vertrouwelijke Informatie: alle mondeling of schriftelijk door een van de partijen verstrekte informatie die duidelijk vertrouwelijk is, evenals alle informatie waarvan de betreffende partij verklaart dat deze als vertrouwelijk behandeld dient te worden. Onder Vertrouwelijke Informatie valt in elk geval: persoonsgegevens, adresgegevens, klant-/leveranciersdossiers, knowhow en (bedrijfs-) informatie die zal worden gedeeld bij het aangaan en de uitvoering van de Overeenkomst, of waarvan een partij kennis neemt, en de inhoud van de Overeenkomst en de Voorwaarden;

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten en hieruit voortvloeiende verplichtingen met betrekking tot de levering van Werk door Yolknet en/of aan Yolknet verbonden bedrijven.
2.2. In het geval dat specifieke bepalingen in of bij de Overeenkomst strijdig zijn met de Voorwaarden, prevaleren de bepalingen in of bij de Overeenkomst.
2.3. Indien één of meerdere bepalingen van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
2.4. Algemene voorwaarden van de Klant of derden worden door Yolknet uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de Overeenkomst.
2.5. Kopjes boven artikelen beperken of verruimen de inhoud van een (onderdeel van een) artikel niet. Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
2.6. Niets in deze Voorwaarden is van invloed op de bepalingen die voor Consumenten van dwingend recht zijn.

Artikel 3 - Offertes en totstandkoming Overeenkomsten

3.1. Alle Offertes door Yolknet gedaan zijn 30 dagen geldig en geheel vrijblijvend. Een Overeenkomst komt eerst tot stand na rechtsgeldige ondertekening door de Klant of nadat Yolknet de Overeenkomst heeft bevestigd, al dan niet per e-mail, dan wel indien een aanvang is genomen met de uitvoering van de Overeenkomst.
3.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW komt geen Overeenkomst tot stand, indien de aanvaarding door de Klant van een Offerte van Yolknet (ondergeschikte) afwijkingen van die Offerte bevat, tenzij Yolknet die (ondergeschikte) afwijkingen schriftelijk aanvaardt.
3.3. Een samengestelde Offerte kan door de Klant slechts geheel worden aanvaard.
3.4. De Klant stemt met de totstandkoming van de Overeenkomst in met het gebruik van communicatie via de elektronische weg (o.a. e-mail).
3.5. Gegevens in brochures of websites, afbeeldingen, presentaties, technische specificaties, mondelinge mededelingen etc. binden Yolknet niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Yolknet wordt bevestigd aan de Klant.
3.6. Yolknet behoudt zich het recht voor opdrachten en bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 - Prijzen en prijswijzigingen

4.1. Door Yolknet opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering in normale werktijden (9:00 tot 17:00 uur) en exclusief btw en andere heffingen al dan niet van overheidswege en op basis van de door Yolknet genoemde aantallen.
4.2. Yolknet is gerechtigd haar tarieven in geval van een Overeenkomst met de Klant aan te passen. De Klant accepteert deze prijswijziging indien deze het directe gevolg is van de wijziging van externe factoren. Elke wijziging van het van toepassing zijnde tarief die in het nadeel van de Klant is, zal minimaal twee weken voor het van kracht worden ervan schriftelijk gemeld worden.
Indien de tarievenwijziging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst wordt verhoogd, dan heeft de Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.
4.3. Prijzen of andere condities (niet zijnde de Voorwaarden) vermeld in een Offerte gelden niet voor nadere Overeenkomsten of nabestellingen.
4.4. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 4.2 van de Voorwaarden is Yolknet gerechtigd de overeengekomen prijzen bij Overeenkomst, waaronder abonnementsprijzen, met ingang van de eerste dag van ieder kalenderjaar te verhogen overeenkomstig het prijsindexcijfer van levensonderhoud gepubliceerd door het CBS.

Artikel 5 - Looptijd, opschorting, verrekening, beëindiging en (tussentijdse) opzegging

5.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan.
5.2. Indien tussen Yolknet en de Klant een Overeenkomst (voor bepaalde of onbepaalde tijd) is gesloten, gaat deze Overeenkomst in op de eerste dag van de te leveren dienst of prestatie tenzij schriftelijk een andere ingangsdatum is overeengekomen.
5.3. De Overeenkomst die voor een bepaalde tijd is gesloten, wordt automatisch met eenzelfde periode verlengd indien de Overeenkomst niet schriftelijk minimaal één maand voor het einde van de initiële looptijd of van de verlengingsperiode door één van de partijen is beëindigd. In het geval dat een Overeenkomst voor een bepaalde tijd stilzwijgend verlengd wordt, gebeurt dit onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen in de oorspronkelijke Overeenkomst.
5.4. Bij ontbinding van de Overeenkomst door Yolknet heeft Yolknet het recht op onmiddellijke betaling door de Klant van een schadevergoeding bestaande uit de vervallen nog niet betaalde termijnen en de termijnen die de Klant bij het in stand houden van de Overeenkomst gehouden zou zijn te voldoen, vermeerderd met renten en kosten. Ten aanzien van de hoogte van de hiervoor bedoelde schadevergoeding vormt de administratie van Yolknet dwingend bewijs, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.
5.5. Yolknet is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te beëindigen, indien:

 1.  een Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst ook na ter zake te zijn aangemaand (schriftelijk of mondeling) niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
 2. Yolknet na het sluiten van de Overeenkomst bekend is geworden met omstandigheden die goede grond geven dat de Klant de overeengekomen verplichtingen niet zal nakomen;
 3. aan de Klant surséance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard, een (wettelijke) schuldenregeling van toepassing is verklaard, hij is toegelaten tot de WSNP of hij een besluit tot liquidatie heeft genomen;
 4. door vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van Yolknet kan worden verlangd dat Yolknet de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities kan nakomen;
 5. zich, naar inzicht van Yolknet, omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Yolknet kan worden verlangd.

5.6. Indien beëindiging van de Overeenkomst aan Klant toerekenbaar is, heeft Yolknet recht op schadevergoeding, daaronder begrepen de kosten, die daardoor (in)direct ontstaan.
5.7. Door een beëindiging van de Overeenkomst zijn de vorderingen van Yolknet op de Klant onmiddellijk volledig opeisbaar.
5.8. De Zakenrelatie doet hierbij afstand van het recht tot verrekening, ontbinding of opschorting van verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Daarmee doet de Zakenrelatie eveneens afstand van de mogelijkheid van een beroep op artikel 6:271 BW.

Artikel 6 - Opdracht

6.1. Voor zover een Overeenkomst een overeenkomst van opdracht betreft, wordt de toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitgesloten.
6.2. De Klant, die opdrachtgever is, is niet gerechtigd een Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 7 - Rechten van Yolknet en verplichtingen van de Klant

7.1. De Klant verbindt zich werknemers van Yolknet, dan wel door Yolknet in te schakelen derden tijdig, ongehinderd en kosteloos toegang te verschaffen, tot de locatie, waar de uitvoering van de Overeenkomst dient plaats te vinden.
7.2. Yolknet is in tegenstelling tot de Klant gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden en rechten voortvloeiend uit een Overeenkomst met de Klant over te dragen aan derden. Met dit artikel wordt goederenrechtelijke werking beoogd. De Klant erkent op voorhand het recht van voornoemde derden om alle rechten, verbonden aan de vorderingen, bevoegdheden en (eigendoms-)rechten te kunnen uitoefenen (jegens de Klant). Yolknet zal in geval van overdracht als bedoeld in dit artikel de Klant hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte stellen.
7.3. Indien onder het Werk valt het ontwerpen en/of bouwen van een website, is de Klant verplicht om een bijpassend hostingpakket en/of licentie bij Yolknet af te nemen, tenzij anders overeengekomen.
7.4. Yolknet is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking systemen onderliggend aan het Werk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Yolknet te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem. De Klant heeft dan geen enige vorm van restitutie of schadevergoeding. Yolknet spant zich in om ervoor te zorgen dat de belasting van de systemen tijdens voornoemd onderhoud c.q. aanpassingen of verbeteringen wordt geminimaliseerd. Yolknet kan het uitblijven van belasting niet garanderen.
7.5. Yolknet is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inlogprocedure, in het account en in de e-mailadressen gerelateerd aan het Werk, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding en/of restitutie ontstaat.
7.6. Indien het afnemen van een webhostingpakket door de Klant onderdeel van de Overeenkomst vormt, controleert Yolknet (via de server) wekelijks het verbruik van het webhostingpakket. Bij een overschrijding van het toegestane gebruik wordt de Klant hierover geïnformeerd door Yolknet.
Indien de Klant vervolgens wederom het toegestane gebruik overschrijdt, staat het Yolknet vrij om een meerprijs in rekening te brengen.
7.7. Voor de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam gelden de regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (maar niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Bij het aanvragen van een domeinnaam vervult Yolknet een bemiddelende rol en geeft Yolknet geen garantie dat een aanvraag voor een domeinregistratie wordt gehonoreerd. Totdat de Klant al hetgeen hij verschuldigd is aan Yolknet – rente en kosten inbegrepen – heeft betaald (en door Yolknet is ontvangen op de overeengekomen bankrekening) blijft een eventueel op verzoek van de Klant aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Yolknet. De Klant kan tot het moment van de volledige betaling geen rechten ontlenen aan de domeinnaam. Yolknet is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het verlies van de rechten op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van een domeinnaam en kan Yolknet niet aansprakelijk stellen voor het registreren van een verkeerde domeinnaam wegens een (type)fout van Yolknet. Het is aan de Klant om dit te controleren en eventueel aan te passen.
7.8. Yolknet kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Yolknet gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens de Klant. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient de Klant dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Yolknet.
7.9. De Klant draagt – op verzoek van Yolknet – zorg voor geschikte apparatuur en een gebruiksomgeving.
7.10. De Klant is verantwoordelijk voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, evenals voor de door of namens hem gegeven orders, aanwijzingen en instructies.
7.11. De Klant is, onverminderd zijn aansprakelijkheid op grond van de wet, aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken in zaken of hulpmiddelen, die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, alsmede van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
7.12. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de Offerte in werking treden, zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 8 - Uitvoering Overeenkomst, levertijd en levering

 1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Yolknet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contactgegevens, in de administratie van Yolknet. Een wijziging kan zowel schriftelijk als per e-mail worden gemeld. De klant wordt geïnformeerd door Yolknet wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd.
 2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s (al dan niet via het systeem) op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Yolknet, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving, Europese wetgeving, deze algemene voorwaarden of gesloten overeenkomst.
 4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, handleidingen of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Yolknet hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft de klant bij deze toestemming aan Yolknet zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Yolknet welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Yolknet. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Yolknet hiertoe door de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 9 - Technische eisen

9.1. De Klant is verplicht om voor eigen rekening te voldoen aan de randvoorwaarden die door Yolknet gesteld zijn aan de technische omgeving voor het goed functioneren van het door Yolknet geleverde, waaronder begrepen doch niet uitsluitend toegang tot de technische omgeving (waaronder begrepen de toegang tot internet). Yolknet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet (volledig) functioneren van en/of het niet tijdig kunnen leveren van het Werk, als gevolg van het niet aan deze randvoorwaarden voldoen. Yolknet heeft het recht de eventuele (meer)kosten als gevolg van het niet voldoen aan de randvoorwaarden aan de Klant door te berekenen.
9.2. Indien door Yolknet een model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit slechts getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren Werk kan daarvan afwijken.
9.3. De Klant is verplicht een wijziging in de technische omgeving tijdig en schriftelijk door te geven aan Yolknet. Eventuele kosten die voortvloeien uit een dergelijke wijziging zijn voor rekening van de Klant.
9.4. Kosten als gevolg van wijzigingen doorgevoerd door (tele)communicatiebedrijven, internet service providers en andere derden waarvan Yolknet en/of Klant afhankelijk is voor de goede werking van het Werk zijn voor rekening van de Klant.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud

10.1. (De resultaten van) Het Werk blijft eigendom van Yolknet totdat de Klant al hetgeen hij verschuldigd is aan Yolknet – rente en kosten inbegrepen – heeft betaald (en door Yolknet is ontvangen op de overeengekomen bankrekening).
10.2. De Klant geeft onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Yolknet dan wel aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Yolknet haar eigendomsrechten wil uitoefenen, het Werk in haar macht te krijgen door onder meer verstrekking van inloggegevens.
10.3. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Werk dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Yolknet binnen 24 uur daarvan op de hoogte te stellen.

Artikel 11 - Klachten

11.1. De Klant is verplicht, direct bij (af)levering van het Werk dit te controleren. Zichtbare gebreken – waaronder ook genomen afwijkingen van de Overeenkomst – dienen binnen 48 uren na (af)levering schriftelijk aan Yolknet kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de Klant geen beroep toekomt op dit gebrek.
11.2. Overige gebreken dienen binnen 48 uren nadat deze zijn vastgesteld of redelijkerwijze vastgesteld hadden kunnen worden, en uiterlijk binnen 3 maanden na (af)levering schriftelijk aan Yolknet kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de Klant geen beroep toekomt op dit gebrek.
11.3. In overeenstemming met artikelen 11.1. en 11.2 gemelde gebreken schorten de betalingsverplichtingen van de Klant niet op.
11.4. Klachten over facturen van Yolknet dienen binnen vijf (5) werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Yolknet kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de factuur als door de Klant goedgekeurd heeft te gelden.
11.5. Vorderingsrechten van de Klant jegens Yolknet vervallen na verloop van één jaar na (af)levering van het Werk door Yolknet aan de Klant.

Artikel 12 – Facturering en betaling

12.1. Betalingen dienen binnen de op de factuur vermelde termijn te worden voldaan op het op de factuur genoemde rekeningnummer. Bij het ontbreken van een betalingstermijn hanteert Yolknet een betalingstermijn van veertien (14 ) dagen. Betaling van bedragen verband houdend met duurovereenkomsten dienen plaats te vinden voorafgaand aan iedere termijn. De Klant is gehouden op eerste verzoek van Yolknet vooruitbetaling te verrichten of zekerheid te stellen, bij gebreke waarvan Yolknet bevoegd is tot opschorting. Alle eventuele bankkosten verband houdend met betalingen of deelbetalingen zijn voor rekening van de Klant.
12.2. Facturering vindt per e-mail plaats.
12.3. De Klant is gehouden Yolknet op haar verzoek een doorlopende machtiging ter incassering van gelden te verstrekken, bij gebreke waarvan Yolknet bevoegd is de inningskosten aan Klant door te belasten en haar verplichtingen op te schorten.
12.4. In geval van niet, niet tijdige en/of niet volledige betaling van een factuur is de Klant, zonder ingebrekestelling, in verzuim en zijn alle betalingsverplichtingen, inclusief wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten, direct en volledig opeisbaar. In dat geval is de Zakenrelatie verplicht om de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a BW te betalen. Met inachtneming van artikel 6:96(2)(c) BW worden de door de Zakenrelatie te betalen buitengerechtelijke kosten geacht 10% van het factuurbedrag te bedragen, met een minimum van € 500.
12.5. In geval van verzuim, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van, dan wel het van kracht worden van de WSNP op de Klant zijn alle vorderingen van Yolknet op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
12.6. Indien Yolknet (het resultaat van) Werk niet kan leveren door omstandigheden die niet aan Yolknet te wijten zijn, met inbegrip van Overmacht, blijven de betalingsverplichtingen van de Klant onverhoopt van kracht.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

13.1. Behoudens opzet of grove schuld van Yolknet dan wel door Yolknet bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden is Yolknet nimmer aansprakelijk voor enige door de Zakenrelatie geleden schade.
13.2. Ter verdere beperking van aansprakelijkheid van Yolknet jegens de Klant geldt:

 1. dat voor vergoeding slechts in aanmerking komt de schade waarvoor Yolknet is verzekerd en uitsluitend voor zover enige schadevergoeding door de verzekeraar van Yolknet aan Yolknet wordt uitgekeerd.
 2. dat Yolknet nimmer gehouden is schade te vergoeden tot een hoger bedrag, dan het door Yolknet aan de Klant in rekening gebrachte bedrag uit hoofde van de Overeenkomst waaruit de schade voortvloeit waarbij een maximum geldt van € 1.000,-.
 3. dat Yolknet niet aansprakelijk is voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Yolknet is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. dat indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking komt, waaronder begrepen bedrijfsschade, derving van inkomsten, vervangende schadevergoeding, gederfde winst of geleden verlies en letselschade, alsmede schade veroorzaakt door het al dan niet tijdelijk geen gebruik kunnen maken door de Klant van het Werk.

13.3. Yolknet is jegens de Klant nimmer aansprakelijk voor ander gebruik, of gebruik door derden van door Yolknet aan de Klant geleverd of ter beschikking gesteld Werk.
13.4. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de Klant reeds is verzekerd wordt te allen tijde door Yolknet uitgesloten.
13.5. Alle bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid kunnen jegens de Klant worden ingeroepen door werknemers van Yolknet, dan wel door haar bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derden.

Artikel 14 – Vrijwaring

14.1. De Klant vrijwaart Yolknet voor alle aanspraken van derden uit welke hoofde dan ook die verbandhouden met of voortvloeien uit (het gebruik van) het Werk.
14.2. De Klant is verplicht op eerste verzoek van Yolknet op haar kosten alle assistentie verlenen om (dreigende) schade voor Yolknet te voorkomen of beperken als gevolg van aanspraken van derden als in artikel 14.1. bedoeld.

Artikel 15 - Datagebruik, privacy en persoonsgegevens

15.1. Yolknet en de Klant werken met inachtneming van relevante privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en verzamelen en verwerken enkel persoonsgegevens daar waar zij een grondslag voor de verwerking hebben.
15.2. De manier waarop Yolknet omgaat met persoonsgegevens is vastgelegd in de privacyverklaring op haar website.
15.3. Wanneer Yolknet en de Klant op enig moment aan te merken zijn als verantwoordelijke en verwerker als bedoeld in de AVG, verbinden zij zich ertoe een verwerkersovereenkomst te sluiten indachtig de verplichtingen op grond van de AVG.
15.4. De Klant staat er jegens Yolknet voor in dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig geschiedt en staat ervoor in dat geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. De Klant vrijwaart Yolknet tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, indien die vordering verband houdt met de verwerking van persoonsgegevens door de Klant alsmede tegen eventueel aan de Klant opgelegde boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of andere bevoegde toezichthouders.
15.5. Yolknet heeft recht op inzicht en verwerking van – niet tot natuurlijke personen te herleiden – data van de Klant voor zover deze verkoopdata te herleiden is uit het door Yolknet geleverde Werk. Yolknet zal deze data gebruiken ten behoeve van de verbetering van haar dienstverlening.

Artikel 16 - Overmacht

16.1. Indien Yolknet om een reden die buiten haar macht ligt, waaronder genomen overmacht, de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan nakomen, treedt Yolknet niet in verzuim en is zij gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
16.2. Indien nakoming van verplichtingen door Yolknet blijvend onmogelijk is, komt Yolknet het recht toe de Overeenkomst te ontbinden. De Klant kan in een dergelijke situatie de Overeenkomst ontbinden indien dertig (30) dagen zijn verstreken.
16.3. In geen van de in dit artikel genoemde gevallen zal Yolknet gehouden zijn door de Klant geleden schade te vergoeden.

Artikel 17 – Intellectueel eigendom en gebruik

17.1. De op het Werk rustend intellectueel eigendomsrecht, alsmede de Vertrouwelijke Informatie, blijft bij Yolknet rusten, tenzij anders overeengekomen.
17.2. Het is de Klant enkel toegestaan het Werk te gebruiken conform de Overeenkomst en enkel voor haar eigen dan wel een aan haar gelieerde onderneming. Voor zover het Werk bestaat uit foto- of videomateriaal mag dat niet wordt gebruikt voor zelfstandige reclame-uitingen of publiciteitscampagnes.
17.3. De Klant verkrijgt enkel en een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicientieerbaar recht van het gebruik van het Werk conform de Overeenkomst. Het is de Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende Intellectuele Eigendomsrechten uit de Overeenkomst, software, programmatuur, hardware, documenten en/of andere materialen te verwijderen of te wijzigen.
17.4. Indien de Klant het Werk voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de Overeenkomst wenst te gebruiken, dan is dit slechts mogelijk indien Yolknet daarvoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
17.5. De Klant garandeert Yolknet dat al hetgeen door de Klant aan Yolknet ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst vrij is van rechten van intellectuele eigendom van derden en vrijwaart Yolknet voor eventuele aanspraken van derden.
17.6. Yolknet is te allen tijde gerechtigd, ook nadat het Werk aan de Klant is geleverd of ter beschikking is gesteld daarin wijzigingen aan te brengen of het gebruik door de Klant daarvan op te schorten of te beëindigen, voor zover inbreuk gemaakt wordt of dreigt te worden op rechten van de intellectuele eigendom van derden.
17.7. Yolknet is gerechtigd tot naamsvermelding op de aan de Klant geleverde, dan wel ter beschikking gestelde Werken alsmede tot gebruik daarvan onder meer ten behoeve van promotiedoeleinden van Yolknet.

Artikel 18 - Geschillenbeslechting

18.1. Op alle Offertes en Overeenkomsten is, onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag, uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
18.2. Geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin de hoofdvestiging van Yolknet is gevestigd.

Download algemene voorwaarden (pdf 136 KB)

Versie: junii 2024