De voorwaarden zijn van toepassing zijn op alle producten en diensten van Yolknet. Ze gelden zowel voor zakelijke klanten als voor consumenten. In sommige gevallen gelden voor consumenten andere voorwaarden dan voor zakelijke klanten. Als dit het geval is, wordt dat duidelijk aangegeven.

Download algemene voorwaarden (pdf 799 KB)
Download verwerkersovereenkomst (pdf 766 KB)

Artikel 1 – Definities

 1. Yolknet Internetservices: handelend onder de naam Yolknet, gevestigd te Best.
 2. Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Yolknet wordt gesloten.
 3. Producten en diensten van Yolknet: de door Yolknet te exploiteren producten en diensten, waaronder de productie, plaatsing en huur van websites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten, zoals logo en huisstijl ontwerp, grafisch ontwerp en drukwerk.
 4. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Yolknet. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.
 5. Site, De website: yolknet.nl.
 6. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Yolknet niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Yolknet is bevestigd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Yolknet.
 2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Yolknet niet bindend en niet van toepassing.
 3. Deze versie van de algemene voorwaarden treedt in de plaats van eerdere versies van de Algemene Voorwaarden.
 4. In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.
 5. Yolknet is gerechtigd prijzen en deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee weken na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de website of in de nieuwsbrief van Yolknet. Indien de afnemer wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

Artikel 3 - Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Yolknet gedaan zijn vrijblijvend.
 2. Yolknet heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. De offertes hebben, tenzij anders in de offerte aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 1 maand, te rekenen vanaf de datum zoals vermeld in de offerte. De offerte is te allen tijde gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens.
 3. Voor het gebruik of de aanvraag van een bepaalde domeinnaam of een bepaalde extensie dient de afnemer aan deze voorwaarden te voldoen. Yolknet behoudt zich het recht voor de toegekende domeinnaamregistratie van afnemer ongedaan te maken, of de registratieprocedure op te schorten.
 4. Na het ontwerpen of bouwen van een website is het vereist een bijpassend hostingpakket en/of licentie bij Yolknet af te nemen, tenzij anders overeengekomen.
 5. Auteursrechten van alle (logo)ontwerpen, producten en/of webpagina’s blijven bij Yolknet, tenzij anders overeengekomen.
 6. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Yolknet van opdrachtgever een schriftelijke bevestiging of bevestiging er e-mail heeft ontvangen en deze is geaccepteerd door Yolknet.

Artikel 4 - Duur en beëindiging

 1. Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle producten en/of diensten van Yolknet aangegaan voor de duur van 12 maanden. Na afloop van de termijn vindt stilzwijgende verlenging voor eenzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of Yolknet zoals omschreven in paragraaf 4.2.
 2. Opzegging van de overeenkomst voor een volgende periode door opdrachtgever dient minimaal één (1) kalendermaand voor het einde van de reeds lopende termijn te geschieden. Een lopende termijn kan niet worden opgezegd. Opzegging door afnemer dient schriftelijk te geschieden, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel. Opzegging per e-mail is ook mogelijk, de opzegdatum is dan gelijk aan de ontvangstdatum door Yolknet. Opzeggingen worden door Yolknet altijd bevestigd, bij voorkeur via e-mail.
 3. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, is Yolknet niet verplicht de vooruitbetaalde bedragen te retourneren. Tenzij de overeenkomst door klant wordt beëindigd op grond van paragraaf 4.2.
 4. Yolknet heeft het recht de overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van minimaal één (1) kalendermaand in acht dient te worden genomen.
 5. Na ontvangst van de opzegging stuurt Yolknet een bevestiging van opzegging. Zonder deze bevestiging is er geen bewijs van opzegging en duurt de overeenkomst voort. Deze bevestiging kan zowel per e-mail als per post verstuurd worden.
 6. Yolknet heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Yolknet niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 7. Yolknet houdt zich het recht voort producten en/of diensten niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met twee (2) maanden. Opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 8. Yolknet heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen wanneer:
  • Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van diensten geleverd door Yolknet.
  • Pornografisch of illegaal materiaal wordt verspreid.
  • Nederlandse wetgeving wordt overtreden.
  • Europese wetgeving wordt overtreden.

Artikel 5 - Downgrade product

 1. Producten kunnen door opdrachtgever worden omgezet in andere producten. Wanneer het gaat om een omzetting naar een goedkoper product spreken wij van een downgrade. Het lagere tarief geldt dan voor de volgende factuurperiode.
 2. Een downgrade van een overeenkomst door de afnemer dient minimaal één (1) kalendermaand voor het einde van de overeengekomen termijn voor het lopende contract te geschieden.

Artikel 6 - Verplichtingen van Yolknet

 1. Yolknet spant zich in als een goed dienstverlener zorg te dragen voor:
  • het verlenen van de in de overeenkomst bepaalde dienst(en);
  • het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen die via het systeem met het internet gemaakt kunnen worden;
  • de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
 2. Yolknet kan geen onbelemmerde toegang tot het systeem en het internet garanderen, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de Yolknet diensten.
 3. Yolknet onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden. Tenzij:
  • Yolknet door de wet of een rechterlijke uitspraak hiertoe verplicht is;
  • de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 8 van deze algemene voorwaarden;
  • Yolknet dit nodig acht voor de uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de klant.
 4. Yolknet is terughoudend met het sturen van e-mail aan klanten. Yolknet verleent geen toestemming aan derden om gebruik te maken van haar mailbestand en stuurt zelf ook geen aanbiedingen aan klanten op verzoek van derden. Klanten ontvangen wel de (gratis) nieuwsbrief van Yolknet informatie over onze producten en diensten, aanverwante zaken en andere gerelateerde ontwikkelingen. Afmelden kan in elke nieuwsbrief via een link.

Artikel 7 - Beheer van het systeem

 1. Yolknet is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Yolknet te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem. De klant heeft dan geen enige vorm van restitutie of schadevergoeding. Het onderhoud zal zoveel mogelijk ‘s nachts plaatsvinden, wanneer de belasting van de systemen het laagste zijn.
 2. Yolknet is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inlogprocedure, in het account en in de e-mailadressen, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 8 - Verplichtingen van de klant

 1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt Yolknet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens. De klant is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de meeste recente klantgegevens, c.q. contactgegevens, in de administratie van Yolknet. Een wijziging kan zowel schriftelijk als per e-mail worden gemeld. De klant wordt geïnformeerd door Yolknet wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd.
 2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s (al dan niet via het systeem) op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit Yolknet, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving, Europese wetgeving, deze algemene voorwaarden of gesloten overeenkomst.
 4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, handleidingen of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij Yolknet hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
 5. Met het accepteren van deze algemene voorwaarden geeft de klant bij deze toestemming aan Yolknet zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van Yolknet welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor Yolknet. De gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Yolknet hiertoe door de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 9 - Levering en leveringstijd

 1. Levering van producten en/of diensten geschieden zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht of opdracht per e-mail. Evenals de aanlevering van gegevens, door Yolknet benodigde documenten en/of andere informatie.
 2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Yolknet zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 - Overmacht

 1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Meer specifiek alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Yolknet niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken en uitval van hardware of apparatuur.
 2. Yolknet is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 3. Opdrachtgever heeft in geval van overmacht geen recht op enige schadevergoeding.

Artikel 11 - Websites en webshops

 1. Voor websites en webshops draagt Yolknet er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar is niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers.
 2. Yolknet kan niet garanderen dat een ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.
 3. Bij oplevering doorlopen de websites en webshops verschillende tests en metingen. Hierdoor kan Yolknet een hoge kwaliteit van door haar ontwikkelde websites en webshops leveren.

Artikel 12 – Prijzen

 1. Alle genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief 21% btw, tenzij anders is vermeld.
 2. Yolknet heeft het recht de tarieven te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen gaan in twee (2) kalenderweken na bekendmaking of een nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling of een mededeling per e-mail, op de website en/of nieuwsbrief van Yolknet. Indien de klant niet akkoord is met de prijswijzigingen heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen het recht de overeenkomst schriftelijk of per e-mail op te zeggen, met ingang van de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden
 3. Zodra de datum van de inwerkingtreding van een prijswijziging passeert gaat Yolknet ervan uit dat de klant de wijzigingen aanvaardt.

Artikel 13 – Betalingsvoorwaarden

 1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.
 2. Opdrachtgever is de vergoedingen die uit de voorwaarden voortvloeien verschuldigd.
 3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht. Ze dienen per jaar vooraf te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
 4. Betaling kan per automatische incasso of factuur.
 5. Bij het niet tijdig ontvangen van de overeengekomen betaling behoudt Yolknet het recht de prestaties en leveringen (tijdelijk) stil te leggen.
 6. Yolknet stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
 7. Klant kan Yolknet machtigen de door klant verschuldigde vergoedingen via automatische incasso af te schrijven. Indien de automatische incasso niet is geslaagd, wordt dit aan klant meegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld.
 8. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Hiervoor mag Yolknet administratiekosten in rekening brengen. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 9. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee (2) kalenderweken na de factuurdatum schriftelijk of per e-mail aan Yolknet kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Yolknet een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Yolknet een vertragingsrente in rekening, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening en risico van klant.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 1. Yolknet is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden en kan daar weinig of geen invloed op uitoefenen. Yolknet kan daarom op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Yolknet of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Yolknet.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Yolknet (bijvoorbeeld voor schade) is uitgesloten. Daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Yolknet voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden wegens schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Yolknet.
 4. Gezien het op het internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het internet vrij toegankelijk is. Yolknet kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke informatie. Yolknet is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 15 - Webhosting

 1. Yolknet onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van de klant en stelt deze niet ter beschikking van derden. Tenzij Yolknet hiertoe door de wet of een rechterlijke uitspraak toe verplicht is.
 2. Wekelijks controleert de server het verbruik van elk webhostingpakket. Bij een overschrijding wordt de klant hierover geïnformeerd via een herinneringsmail. Bij een structurele overschrijding en verschillende herinneringsberichten brengen we een meerprijs in rekening.

Artikel 16 - Domeinnamen

 1. Bij het aanvragen van een domeinnaam vervult Yolknet een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag voor domeinregistratie ook wordt gehonoreerd.
 2. Voor de aanvraag en het gebruik van een domeinnaam gelden de regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (maar niet uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
 3. Tot het moment van volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten blijft een eventueel op verzoek van de cliënt aangevraagde domeinnaam ter beschikking van Yolknet. De klant kan tot het moment van de volledige betaling geen rechten ontlenen aan de domeinnaam. Yolknet is op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het verlies van de rechten op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen.

Artikel 17 – Klachtenregeling

 1. Yolknet beschikt over een klachtenprocedure en behandelt alle klachten volgens deze procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen zeven (7) kalenderdagen na constatering door opdrachtgever volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Yolknet. Dit kan schriftelijk of per e-mail.
 3. Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt de opdrachtgever hierover tijdig geïnformeerd door Yolknet met een indicatie wanneer opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Yolknet, zal in overleg met opdrachtgever een passende oplossing worden gezocht.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op, tenzij Yolknet schriftelijk anders aangeeft.

Download algemene voorwaarden (pdf 799 KB)
Download verwerkersovereenkomst (pdf 766 KB)

Versie: 6 mei 2018

Yolknet© 2005 - 2024Alle rechten voorbehoudenPrijzen excl. 21% btw